ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οι σύγχρονες καλλιέργειες της ελιάς αποσκοπούν στην παραγωγή κυρίως υψηλής ποιότητας ελαιοκάρπου και λαδιού και δευτερευόντως επαρκών ποσοτήτων, αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αποτελεσματικότερη χρήση της γης, διατήρηση φιλικής σχέσης μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος, μείωση ρύπανσης περιβάλλοντος, διατήρηση γονιμότητας εδαφών, διατήρηση οικολογικής ισορροπίας.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με διαφόρους τρόπους όπως με την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας της ελιάς (Ολοκληρωμένη Παραγωγή Ελαιοκομικών Προϊόντων και Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς), την καλύτερη οργάνωση της εμπορίας καθώς και την αναζήτηση νέων αναπτυσσόμενων αγορών Η Ελλάδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με διαφόρους τρόπους όπως:

• Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας της ελιάς
• Ολοκληρωμένη καλλιέργεια ελιάς
• Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς
• Καλύτερη οργάνωση της εμπορίας
• Αναζήτηση νέων αναπτυσσόμενων αγορών Στόχοι της σύγχρονης καλλιέργειας της ελιάς και τρόπος επίτευξής τους.

Η σύγχρονη καλλιέργεια της ελιάς αποσκοπεί στην:

• Παραγωγή κυρίως υψηλής ποιότητας ελαιοκάρπου και λαδιού και δευτερευόντως επαρκών ποσοτήτων
• αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος
• βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
• αποτελεσματικότερη χρήση της γης
• διατήρηση φιλικής σχέσης μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος
• μείωση ρύπανσης περιβάλλοντος
• διατήρηση γονιμότητας εδαφών
• διατήρηση οικολογικής ισορροπίας

Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς παραγωγής και της εμπορίας.

• Αρχές της σύγχρονης ελαιοκαλλιέργειας • Κατάλληλη ποικιλία ελιάς. • Λήψη προληπτικών μέτρων
• Εφαρμογή μεθόδων φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον
• Ορθή χρήση των εισροών (νερό, ενέργεια, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων επιδράσεων στα καλλιεργούμενα φυτά, τα ζιζάνια, τον άνθρωπο και το περιβάλλον
• Το είδος-ποικιλία ελιάς, το πολλαπλασιαστικό υλικό, η θρέψη της ελιάς, η λίπανση η βελτίωση των εδαφών, η άρδευση, το κλάδευμα καθώς και η προστασία ελιάς, από εχθρούς και ασθένειες.

Copyright 2020 www.melasoil.gr. All rights reserved.

Πολιτική για τα μπισκότα (cookies)Πολιτική Απορρήτου
conceived by artstudio Powered by Selector Connect